Image for post
Image for post

Graag roep ik de week van 3 tot en met 9 maart uit tot nationale restaurantweek. Een week om te vieren dat de horeca weer open is, een week om aan de horeca te laten zien hoe erg we ze hebben gemist en ze te laten zien dat wij in grote getallen onze portemonnee zullen trekken om de bittere maanden van het afgelopen jaar een beetje goed te maken. Met een week zijn ze er natuurlijk nog niet, maar we moeten ergens beginnen toch?

Woensdag Wanneer op woensdag 3 maart de horeca weer open mag, dan ga ik naar mijn…

Heb ik dit gedroomd

Misschien heb ik dit gedroomd, misschien heb ik dit beleefd. Het was hoe dan ook echt.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store